www.alfa-grafologie.cz

Historie

Temperamenty

Rozbory

Kurzy

Forum o grafologii

Kontakt

Dělení a ceny rozborů dle typu a rozsahu

Grafologie
je jedna z metod psychologie, zabývající se studiem písma za účelem identifikace autorské osoby. Každé písmo je jedinečné, odráží se v něm celý člověk se svými vlastnostmi, zaměřením, způsobem myšlení, reakcemi, sociálními vztahy a podobně.

Vždy se jedná o odbornou a časově náročnou analytickou činnost. (více jak 10h).

Analýza se provádí na základě rukou psaného souvislého textu alespoň celá 1 str. A4 / A5 na nelinkovaném papíru bez podložky tužkou či obyčejnou propiskou. Příhodná je osobní korespondence, životopis … včetně podpisu (opisovaný text, pohlednice či krátké úryvky nejsou vhodné).
V ideálním případě je dobré dodat několik ukázek písma z různých časových údobí. Ne však starší než jeden rok, jinak je snížena jejich vypovídající hodnota. Doporučujeme takový rukopis, který byl psán aniž by pisatel věděl, že bude zkoumán.

Další požadavky rozboru:
- typ rozboru
- základní rozbor či hloubkovou sondu
- speciální požadavky klienta (u základního rozboru - kterou ze substruktur zákazník požaduje)
- popsat podmínky napsání rukopisu
- zákazníkovy základní údaje, kontakt
- dále:
          věk
          vzdělání, povolání
          je-li pisatel levák či pravák
          (okolnosti, které by mohly ovlivnit písmo - možný úraz )
          popř. zájmy a koníčky
          konkrétní dotazy a další přání zákazníka

Grafologické rozbory můžeme členit do několika kategorií:

1. podle rozsahu:

 - základní rozbor (2000,- Kč)
 - hloubková sonda (4000,- Kč)


Základní rozbor
v rozsahu přibližně 2 - 3 stran strojopisu. Zde se dozvíte základní osobnostní rysy a podle vašeho požadavku se zaměřím na jednu z těchto 4 oblastí:
- centrum osobnosti - ambice, aspirace, uplatnění, adaptace, sebeovládání, empatičnost, sebedůvěra
- motivace - potřeby, chtění, zájmy, cílevědomost, zakotvení
- vlohy, sklony, výkony - vitalita, vyrovnanost, flexibilita, vůle, způsob myšlení
- charakter a sociální vztahy - sociální kontakt, čestnost, zodpovědnost

(může být ve vztahu firemním, partnerském či osobnostním).
Rozbor vyhotovuji cca do 4 týdnů a zašlu na dobírku.
Cena za základní rozbor je 2000, -
Při tomto rozboru stačí korespondenční komunikace a není nutná osobní konzultace. V případě, že si zákazník vyžádá osobní konzultaci, účtuji 300,-/ 45min (při předání a placení rozboru).

Hloubková sonda
v rozsahu přibližně 6 - 10 stran strojopisu. Zde se dozvíte podrobnou analýzu osobnosti tj. zpracování všech 4. oblastí:
- centrum osobnosti - ambice, aspirace, uplatnění, adaptace, sebeovládání, empatičnost, sebedůvěra ...
- motivace - potřeby, chtění, zájmy, cílevědomost, zakotvení ...
- vlohy, sklony, výkony - vitalita, vyrovnanost, flexibilita, vůle, způsob myšlení ...
- charakter a sociální vztahy - sociální kontakt, čestnost, zodpovědnost ...

(může být ve vztahu firemním, partnerském či osobnostním).

Tento typ analýzy vyžaduje následující postup:

1.„předkonzultace“ (buď telefonicky, písemně, emailem)
kde dozvíte co grafologie obnáší, co od ní můžete čekat. Dále, sdělíte vaše specifické požadavky, na co se v rozboru zaměřit + předání kontaktních adres.
V případě, že si zákazník vyžádá osobní konzultaci, účtuji 300,-/ 45min (při předání a placení rozboru).
2. Do 4 týdnů vám zašlu na dobírku rozbor.
Cena za tento rozbor je 4000,- Kč
3. Konzultaci.
V ceně je zahrnuta i závěrečná konzultace, která je u této podrobné analýzy žádoucí. Objasním Vám při ní zjištěné informace (výrazy, pojmy, vztahy). Čas cca 45min.

2. dle typu rozboru:

 - firemní (cena dohodou, dle rozsahu, počtu rozborů..)
 - osobnostní (4000,- Kč)
 - partnerské (8400,- Kč) dělají se rozbory dva a navíc se porovnávají


Firemní
          Grafologický posudek bývá jednou ze součástí celého konkurzního řízení. V personalistickém poradenství se často používá při výběru pracovníka na určitou funkci. Z písma je možné zjistit vitalitu, temperament, pracovní výkonnost a další pracovní vlastnosti; míru extroverze a introverze, hodnotovou orientaci, fantazii a kreativitu, sebeovládání, citovost, způsoby myšlení – míru inteligence obecné i sociální – schopnost empatie, strategii chování vůči druhým, vztah k sociálnímu okolí a mnoho dalších osobnostních rysů.
          Zadavatelem je zaměstnavatel, je proto třeba souhlasu uchazeče s vyhotovením grafologického rozboru. Ve výsledném posudku je využíván tzv. filtr informací, což znamená, že uvádí pouze charakteristiky týkající se dané pracovní funkce. Při přijímacím pohovoru je uchazeč požádán o vlastnoručně psaný text, (např. životopis) neopisovaný a nediktovaný, kdy pisatel píše tzv. automatickým větným impulsem (nepřemýšlí, jak se co píše, ale o čem píše) na nelinkovaném papíru velikosti formátu A4. Grafolog diagnostikuje uchazečovy klady a zápory, a je schopen určit, zda bude splňovat požadavky a představy firmy.
          Díky tomu, že není nutnost přímého kontaktu klienta s grafologem, nepodléhá kandidát stresu nebo nervozitě, která by mohla být pro výsledek řízení zkreslující.

Osobnostní (personalistické)
          Slouží k lepšímu poznání sebe sama či svých blízkých. Díky němu je možné uvědomit si své silné stránky, ale také slabiny. Rozezná osobnostní dispozice a vlohy, jejichž znalost je žádoucí při volbě studia či zaměstnání, poodhaluje cestu dalšího vývoje. Zjištění schopností a dovedností posílí sebevědomí jedince a podpoří snahu je dále rozvíjet. Naproti tomu uvědomění si svých nedostatků a omezení napomáhá při odstraňování komunikačních bariér a řešení obtížných životních situací. Pokud rozbor nezadal autor rukopisu, je důležitý souhlas analyzované osoby.

Partnerské
          Využívají se pro porovnání jedinců. Cílem je zlepšení komunikace. Grafolog identifikuje dvě osobnosti a jejich grafologický nález vzájemně porovnává. Díky zjištěným faktům jsou kontaktní osoby schopny předvídat možné konflikty (neshody) a předcházet jim vhodnými způsoby. Získané informace mohou pomoci i při hledání vzájemného porozumění mezi jedinci.

 

  Baum test
          Současně s rozborem písma se velmi často používá Baum test, za jehož hlavního tvůrce považujeme Karla Kocha. Patří mezi projektivní metody. Pisatel pomocí kresby promítá (do znakové podoby) své dominantní obsahy vědomí i nevědomí. Přitom může dojít k vyjádření vnitřních konfliktů, odhalení potlačené stránky osobnosti – pocitů méněcennosti, traumat, kompenzace… Této test funguje především proto, že se jedná o kresbu neurčitého a mnohoznačného podnětu (v tomto případě jde o libovolný strom mimo jehličnany a cizokrajné stromy).
Kresba stromu nebyla vybrána náhodou. Strom má vysokou symbolickou hodnotu. Jeho vlastnosti vyvolávají řady asociací, které mají pro člověka hluboký niterný význam. Např: střídání života a smrti, popřípadě znovuzrození, plodnost. (Strom roste, sílí, stárne, usychá – to vše souvisí s představou zrození zrání, života a smrti. Symbolizuje mateřský aspekt – poskytuje stín – tedy ochranu, ovoce – neboli výživu, dřevo – tj.oheň, teplo, domov. atd…)
Test stromu umožňuje pohled na osobnost v celé její složitosti a dynamice. Vypovídá zejména o Eysenckových faktorech osobnosti (introverze, extroverze, stabilita…) dále způsobech prožívání (zábrany, vnitřní konflikty…) reagování, vztazích a přístupu k okolnímu světu, aspiracích apod. Usuzovat lze i na úroveň schopností, vypovídá hlavně o přístupu a způsobu řešení problémů.
Problematickou záležitostí testu stromu je otázka validity tedy platnosti výsledků a také to, že každá kresba může mít jinou vypovídací hodnotu. Liší se v množství a přínosností interpretovaných prvků. Můžeme se setkat s kresbami stromů, které neposkytují výrazné informace nebo výsledný rozbor zkreslují či překrucují ( např. schematické kresby, dále použití tzv. uměleckých prvků, které nejsou pisateli vlastní, nepovedená snaha o stylizaci nebo ozvláštnění kresby…. Autora kresby může hodně ovlivnit i prostředí a okolnosti, za kterých kresbu vytváří.
Test stromu proto není vhodné používat jako jedinou samostatnou metodu. Bez možnosti ověření nelze přistupovat k jeho výsledkům jako k jednoznačně daným faktům, ale považujeme je spíše za hypotézy vyžadující ověření z jiných zdrojů např. z rozboru písma… Jako součást testované materie, však významným způsobem rozšiřuje možnost poznání testovaní osoby.

 

 

TOPlist